Home / Хүний нөөцийн заавар / Хүний нөөцийн заавар

Хүний нөөцийн заавар

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий
газрын даргын 2015 оны 12 дугаар сарын
31-ний өдрийн А/272 дугаар тушаалын хавсралт

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЗААВАР

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Хүний нөөцийн заавар нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн албаны тухай, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай, Хөдөлмөрийн тухай, Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай, Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай, Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиуд, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхээр гаргасан эрх зүйн бусад актаар зохицуулагдана.
1.2. Хүний нөөцийн зааврын зорилго нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх нөхөн хангах арга замыг боловсруулах, хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлох, судлах, сонгож бэлтгэх, оновчтой байршуулах, сурган дадлагажуулах, тэднийг төлөвшүүлэх, хөгжүүлэх, эрхийг нь хамгаалах цогц харилцааг зохицуулахад оршино.

1.3. Хүний нөөцийн зааврын зорилт нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн талаар хуулиар хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, иргэдэд шуурхай, чанартай үйлчилгээ үзүүлэх бие бүрэлдэхүүнийг бүрдүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад чиглэгдэнэ.

1.4. Хүний нөөцийг сонгох, сургах, мэргэшүүлэх, томилох, дэвшүүлэх, үнэлэх, шагнах, хариуцлага хүлээлгэх үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим :
Хуулийг дээдэлсэн, шударга, ёс зүйтэй, ил тод нээлттэй, авилгаас ангид байх
1.5.Энэхүү заавар нь Төрийн албан тушаалыг эрхэлж, бүрэн эрхээ хэрэгжүүлсний төлөө төрөөс цалин хөлс авч, ажиллах нөхцөл, баталгаагаар хангагдан ШШГБ-д ажиллаж байгаа төрийн тусгай болон үйлчилгээний албан хаагч, байгууллагын захиалгаар гадаад, дотоодын сургуульд суралцагсад, гэрээгээр ажиллагсдад үйлчилгнэ.
1.6. Төрийн үйлчилгээний албан хаагч : Төрийн албаны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн

Хоёр. Хүний нөөцийн удирдлага,
зохион байгуулалт

2.1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга тодорхойлж, Захиргааны удирдлагын газар хэрэгжилтийг зохион байгуулна.

2.2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын чиг үүрэг, зорилго, зорилтыг биелүүлэхэд албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг үр ашигтай, үр дүнтэй ашиглах нөхцөлийг хангах нь хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн үүрэг мөн.

2.3. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг иргэдэд чирэгдэлгүй, шуурхай, ил тод нээлттэй болгож, сахилга, дэг журмыг бэхжүүлэх, дээд байгууллагаас баримталж буй бодлогыг тууштай хэрэгжүүлж, хамт олны дунд сэтгэл зүйн таатай уур амьсгал бүрдүүлэх, тэднийг өөрийн дотоод итгэл үнэмшлээрээ хууль тогтоомжийг сахин биелүүлдэг болгон төлөвшүүлэх нь бүх шатны удирдах албан тушаалтны үүрэг байна.

2.4. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газар нь Хүний нөөцийн чиглэлээр :

2.4.1. Дараах үүргийг хэрэгжүүлнэ.
А. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд Хүний нөөцийн стратегийн төлөвлөлт, хэрэгцээг тодорхойлох, орон тоо бүрдүүлэх, боловсон хүчнийг судлах, сонгон шалгаруулах, тэднийг оновчтой байршуулах, үнэлэх, урамшуулж идэвхижүүлэх, хариуцлагын тогтолцоо бүрдүүлэх талаар бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх
Б. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад Төрийн албаны, Хөдөлмөрийн тухай хууль болон хүний нөөцтэй холбогдолтой бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, төрийн албанд ил тод, шударга ёсны зарчмыг хэрэгжүүлэхэд мэргэшил, арга зүйн удирдлагаар хангах
В. Хүний нөөцийн чиглэлээр ирүүлсэн санал, материалыг хүлээн авч, судлах, хууль, эрх зүйн актад нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, хариу өгөх
Г.Төрийн албаны салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг боловсруулж, бэлтгэл хангах
Д.Хүний нөөцийн тоо бүртгэл, хувийн хэргийн баяжилтийг цаг тухайд нь үнэн зөв бүртгэж хөтлөх
Е. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын төрийн албан хаагчдын мэдээллийн санг эрхлэн хөтлөх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, бүрдүүлэх, эрхлэн хөтлөх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох
2.4.2. Дараах эрхийг эдэлнэ.
А. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын газар, хэлтэс, тасгийн дарга болон Хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжийн дарга нараас хүний нөөцийн талаар гаргасан санал, дүгнэлт нь холбогдох хууль, тогтоомж, энэхүү зааварт нийцэж байгаа эсэхийг хянаж, нийцээгүй тохиолдолд буцаах
Б. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчдын талаар санал, дүгнэлт, тодорхойлолт гаргах
В.Байгууллагын хүний нөөц, албан хаагчдын нийгмийн асуудал, тэдний хууль смны эрх ашгийг хамгаалах талаар саналаа Шүүхийн ерөнхий газрын удирдлагад уламжлан шийдвэрлүүлэх
Г. Хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжийн хүнтэй ажиллах арга зүйн чиглэл, удирдамж өгч биелэлтийг шалгах, ажилтнуудын ажил хэрэг, ёс зүй, хувийн зан байдлын тухай тодорхойлолт гаргуулах
Д. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчдыг үйл ажиллагааны үр дүн мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээ болон бусад шаардлагатай мэдээ, судалгааг үндэслэн албан тушаал дэвшүүлэх, бууруулах, зохих шатны сургалтад хамруулах, цол, зэрэг олгох, цалин хөлсийг өөрчлөх, шагнаж урамшуулах, хариуцлага тооцох асуудлыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргад уламжилж шийдвэрлүүлэх
Е. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллах болон тус байгууллагын нэр дээр сургууль, дамжаанд суралцах хүмүүстэй Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрыг төлөөлж гэрээ хийж, түүний биелэлтийг хангуулах, хяналт тавих, гэрээг дүгнэх, цуцлах, шаардлагатай бусад арга хэмжээг авах
Ё. Хүний нөөцийн асуудлаар төрийн захиргааны болон бусад байгууллагатай харилцах

Гурав. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад
ажиллах иргэнд тавих шаардлага, шалгуур үзүүлэлт

3.1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллахыг хүссэн иргэн дараах нийтлэг шаардлагыг хангасан байна:
3.1.1.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллахыг сайн дураар хүссэн, 18 насанд хүрсэн Монгол Улсын иргэн;
3.1.2.тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт оршин суугаа хаягийн бүртгэл хийгдсэн иргэний үнэмлэхтэй;
3.1.3.ял шийтгэл эдэлж байгаагүй;
3.1.4.офицер, ахлагчийн албан тушаалд тавигдах шаардлага хангасан 35 хүртэлх насны эрэгтэй, 30 хүртэл насны эмэгтэй
3.1.5.байгууллагад нэн шаардлагатай төрөл мэргэжлийн /эмнэлгийн мэргэжилтэн, цахилгаанчин, радио холбоо, мэдээллийн технологийн инженер, D E ангиллын жолооч гэх мэт/ албан тушаалд насны хязгаар заахгүй;
3.1.6.Эрүүл мэндийн байдал / мэс засал, дотор, мэдрэл, арьс өнгө, ДОХ, нүд, чих, хамар хоолой, шүд, сүрьеэ, халдварт, эмэгтэйчүүдийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгээр орж, цэргийн албанд тэнцэх эсэх тухай эмнэлэгийн дүгнэлт гарсан байх / зөвхөн Батлан хамгаалах, Хууль сахиулах алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн дүгнэлттэй/;
3.1.7.бие бялдрын зөв хөгжилтэй, 170 см-ээс доошгүй өндөртэй эрэгтэй, 160 см-ээс доошгүй өндөртэй эмэгтэй;
3.1.8. Тухайн мэргэжлийн хувьд тусгайлан тавигдах бие бялдарын болон гоо зүйн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байх. / биеийн ил гарах хэсэгт шивээсгүй, чих цоолоогүй /эрэгтэй/;
3.1.9.цэргийн жинхэнэ алба хаасан /1990 оны 05 сарын 06-нд төрсөн буюу түүнээс хойш төрсөн иргэдэд хамаарна/;
3.1.10.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчдын бие бялдрын болон сэтгэл зүйн бэлтгэлжилтийн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан;
3.1.11.эмнэлгийн мэргэжилтнээр томилогдох бол Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.3-т заасан мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй;
3.1.12.Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажилд орох иргэнээс шалгалт авах журам”-д заасны дагуу шалгалт өгч тэнцсэн.
3.1.13. Ар гэрийн гачигдалгүй, хөдөө орон нутгийн анги, алба, нэгжид ажиллах боломжтой байх

3.2. Боловсрол, мэргэжлийн шаардлага:
3.2.1.офицерийн албан тушаалд Хууль сахиулахын болон магадлан итгэмжлэгдсэн бусад их, дээд сургууль төгсөж бакалавр, түүнээс дээш түвшний боловсрол эзэмшсэн, комьпютерийн хэрэглээний программуудыг ашиглах чадвартай байхХууль сахиулах их сургуулийн Ахлагчийн сургалтад хамрагдсан;
3.2.2.ахлагчийн бүрэлдэхүүнд бүрэн дунд, түүнээс дээш түвшний боловсролтой, тухайн ажлын байрны шаардлага хангасан Хууль сахиулах их сургуулийн Ахлагчийн сургуулийн сургалтад хамрагдсан.
3.2.3.удирдах албан тушаалд хууль зүйн болон төрийн удирдлагын бакалавр ба түүнээс дээш боловсролтой, удирдах ажлын мэдлэг, чадвар, дадлагатай/ ангийн дэд дарга, ШШГЕГ-ын ахлах мэргэжилтнүүдээс дээш албан тушаалд /
3.3. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажилд орох иргэн “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны ёс зүйн дүрэм”-д заасан Ёс зүйн шалгуурыг хангасан байна.

3.4.Шийдвэр гүйцэтгэгчид тавигдах шаардлага, түүнд эрх олгох:
3.4.1.Шийдвэр гүйцэтгэгч нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 132 дугаар зүйлийн 132.4 дэх хэсэг болон энэ зааврын 3.1.1-3.1.8, 3.1.12-т заасан шаардлагыг тус тус хангасан, хууль зүйн дээд боловсролтой, Монгол Улсын иргэн байна.

3.4.2.Шийдвэр гүйцэтгэгчийн эрхийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга олгоно.

Дөрөв. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад
ажилд анх орох иргэний бүрдүүлэх материал

4.1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад анх ажилд орох иргэн дараах баримт бичиг бүрдүүлнэ:
4.1.1.ажилд орохыг хүссэн өргөдөл;
4.1.2.гурван үеийн намтар /өөрийн, төрсөн эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх,/;
4.1.3.иргэний үнэмлэхний нотариатаар хуулбар;
4.1.4.боловсролын үнэмлэх, диплом, нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарын хамт;
4.1.5.эрүүл мэндийн үзлэгт орсон хуудас /Батлан хамгаалах, Хууль сахиулах алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт/;
4.1.6.оршин суугаа баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
4.1.7.урьд ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт /цэргийн байгууллагад ажиллаж байсан бол цолны лавлагаа/;
4.1.8.төрийн албан хаагчийн анкет /маягт №1/;
4.1.9.эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр;
4.1.10.нийгмийн даатгалын болон хөдөлмөрийн дэвтэр;
4.1.11.сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан цээж зураг /4х6 хэмжээтэй 2 хувь, 3х4 хэмжээтэй 2 хувь/;
4.1.12.эмнэлгийн мэргэжилтэн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл;
4.1.13.цэргийн үүрэгтний үнэмлэх.
4.1.14. өр төлбөртэй эсэх лавлагаа
4.2. Дээрх баримт материалыг дутуу бүрдүүлсэн тохиолдолд материалыг өөрт нь буцаан олгож сонгон шалгаруулалтын бүртгэлээс хасна.

4.3. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас болон төрийн бусад байгууллагаас дутагдлаар халагдсан иргэний материалыг хүлээн авахгүй.

Тав.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад шинээр
ажилд орох иргэнийг нөөцөд бүртгэхээр судлах

5.1. Албан хаагчийг нөөцөд бүртгэхээр сонгож, судлах ажлыг Захиргааны удирдлагын газрын дарга, Хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн нэгжийн дарга, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжийн дарга нар хариуцна.

5.2. Ажилд шинээр авах иргэний 3 үеийн намтартай танилцаж судална.

5.3. Баримт бичгээр судлах:
5.3.1.иргэний баримт бичгийг /иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ, гэр бүлийн баталгаа, хүүхдийн гэрчилгээ, хөдөлмөрийн дэвтэр, нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн дэвтэр гэх мэт/ үндсэн эхээр нь авч танилцах;
5.3.2.шаардлагатай тохиолдолд зарим баримт бичгийг олгосон газраас нь лавлагаа авах;
5.3.3.сургууль, дамжааг төгссөнийг гэрчлэх диплом, гэрчилгээ, үнэмлэх, бусад баримт бичгийг үндсэн эхээр нь нотариатаар баталгаажуулсан хуулбартай нь тулган шалгах;
5.3.4.төрийн албанд ажилласан хугацааг тогтоох үндсэн баримт нь хөдөлмөрийн буюу нийгмийн даатгалын дэвтэр, архивын лавлагаа, тушаал зэрэг болно.
5.4. Ял шийтгэлтэй эсэхийг судлах:

5.4.1.ажилд авахаар судалж буй иргэний ял шийтгэлтэй эсэхийг хүний нөөцийн мэргэжилтэн Цагдаагийн ерөнхий газрын мэдээлэл судалгааны төвөөр шалгуулна.
5.4.2.шаардлагатай тохиолдолд оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн Цагдаагийн байгууллагаас захиргааны зөрчил гаргаж байсан эсэх тухай лавлагаа авч болно.

5.5. Ярилцлага хийх, хамт олноор хэлэлцүүлж судлах:

5.5.1.ажилд авах иргэнийг газар, хэлтэс, тасаг, ажиллуулах хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжийн дарга, хүний нөөцийн мэргэжилтэн уулзан ярилцаж, үнэлэлт дүгнэлт гаргах;
5.5.2. ажилд орох хүсэлтэй иргэнтэй ажиллуулах газар, хэлтэс, тасаг, хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжийн дарга, хүний нөөцийн мэргэжилтэн нар уулзан ярилцаж, судлан, байгууллагын даргын зөвлөлийн хуралдаанд өөрийг нь байлцуулан ажилд авах талаар хэлэлцүүлнэ.

5.6.Тухайн иргэнийг судалсан хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжийн даргын зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл, холбогдох саналын хамт албан бичгээр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газарт ирүүлнэ.

Зургаа. Хүний нөөц бүрдүүлэх

6.1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын төрийн тусгай албанд шинээр орох хүсэлт гарган ахлагчийн сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн иргэдийн судалгаа, холбогдох бусад материалыг Хүний нөөцийн тасаг хадгалан, ахлагч бүрэлдэхүүний нөөцөд бүртгэн авна.
6.2. Офицер бүрэлдэхүүний нөөц нь Хууль сахиулахын их сургуулийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн сонсогч, тус байгууллагатай гэрээгээр дотоод, гадаадын бусад их, дээд сургуульд сурч буй сонсогч, оюутан, нөөцөд бүртгэгдсэн дээд боловсролтой иргэн, дэвшүүлэн томилох боломжтой ахлагч нараас бүрдэнэ.

6.3. Шийдвэр гүйцэтгэгчийн нөөцийг Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан “Шийдвэр гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам”-д заасны дагуу сонгон шалгаруултад тэнцсэн иргэдээс бүрдүүлнэ.

6.4. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын нэг албан тушаалд ажлын байрны төрөл, мэргэжлийн шаардлагыг хангасан 2-оос доошгүй хүний нөөцтэй байна.

6.5. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллаж байгаад чөлөөлөгдсөн иргэн дахин тус байгууллагад ажилд орох материал бүрдүүлсэн тохиолдолд чөлөөлөгдсөн үндэслэл, шалтгааныг нягтлан судалж, урьд гаргаж байсан зөрчлийн талаар холбогдох нэгжийн албан тушаалтнаас тодорхойлолт, лавлагаа гаргуулан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргад танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.

6.6. Захиргааны удирдлагын газар нь эрхэлсэн ажил, албан тушаалаа үр дүнтэй хэрэгжүүлж, үр дүнгийн гэрээний биелэлт болон бусад ажлын шалгуур үзүүлэлтийг хангалттай сайн хангасан алба хаагчийг хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжийн даргын саналыг үндэслэн дэвшүүлэн томилох боломжтой алба хаагчийн нөөцөд авч, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргад танилцуулж, шийдвэрлүүлнэ.

6.7. Удирдах албан тушаалтны нөөцийг Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс энэ журмын 6.8, 6.9-д дурдсан нийтлэг болон тусгай шаардлагыг хангасан алба хаагчдаас бүрдүүлнэ.

6.8. Нийтлэг шаардлага:
6.8.1.удирдан зохион байгуулах, манлайлах чадвартай;
6.8.2.хамт олны дунд нэр хүндтэй;
6.8.3.бие хүний хувьд төлөвшсөн, хувийн соёлтой;
6.8.4.харилцааны ур чадвар эзэмшсэн;
6.8.5.шударга, зарчимч, аливаад тууштай ханддаг;
6.8.6.багаар ажиллах чадвартай;
6.8.7.өөрийгөө хөгжүүлэх эрмэлзэлтэй.
6.9. Тусгай шаардлага:

6.9.1.ерөнхий газрын газар, хэлтэс, тасаг, харьяа хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжийн ахлах ажилтан нь дээд боловсролтой, тус байгууллагад мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан;
6.9.2.ерөнхий газрын тасгийн дарга, хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжийн дэд дарга нь ахлах ажилтнаар 3-аас дээш жил ажилласан;

6.9.3.ерөнхий газрын хэлтсийн дарга, хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжийн дарга нь удирдах албан тушаалд 5-аас дээш жил ажилласан, энэ зааврын 3.2.3-д заасан шаардлагыг хангах
6.9.4. Мэдээллийн технологи, радио холбоо гэх мэт тусгай мэргэжлийн хэлтэс, тасгийг удирдах ажилтан нь тухайн мэргэжлийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх шаардлагыг хангасан байна.

6.10. Энэ журмын 6.6, 6.7-д заасан шаардлагыг хангасан албан хаагчдын материалыг хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжийн дарга нь зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийн хамт Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газарт жилд нэгээс доошгүй удаа ирүүлнэ.
6.11. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, харьяа хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжид ажиллаж байгаа албан хаагчдыг дэвшүүлэн томилох нөөцөд бүртгэхдээ уг алба хаагч сахилга, ёс зүйн зөрчилд хэрхэн холбогдож байсан талаар мэдээлэл хангалтгүй байгаа тохиолдолд холбогдох нэгжийн албан тушаалтнаас тодорхойлолт авна.

Долоо. Хүний нөөцийн томилолт

7.1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад анх болон албан тушаал дэвшин томилогдсон албан хаагчийг Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу 6 сараас 1 жил хүртэл хугацаанд туршилтын журмаар ажиллуулна.

7.2. Туршилтын хугацаанд тухайн албан хаагчтай үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх, туршилтын хугацааг сунгах, тангараг өргүүлэх, тухайн албан тушаалд томилох, чөлөөлөх асуудлыг Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам”-аар зохицуулна.

7.3. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын зардлаар Хууль сахиулахын их сургуулийн Шийдвэр гүйцэтгэлийн сургууль, гадаадын их, дээд сургуулийг төгссөн сонсогчийг офицерийн бүрэлдэхүүнд оруулахдаа анх ээлжийн дарга, харуул хамгаалалтын офицер болон Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын ерөнхий жижүүр, төлөөлөгчийн албан тушаалд энэ зааврын 7.1, 7.2-т заасан журмаар томилно.

7.4. Байгууллагын нэр дээр суралцагсадтай тухайн сургуулийг төгсөөд 5-аас доошгүй жил ажиллах гэрээ байгуулна.

7.5. Байгууллагын зардлаар суралцагсад сахилга, сурлагаар тэнцэхгүйн улмаас сургуулиас хасагдсан, сургууль төгсөөд хуваарилагдсан газар томилогдсон албан тушаалд очоогүй буюу гэрээнд заасан хугацаанд ажиллаагүй бол суралцсан хугацааны зардлыг төлүүлнэ.

7.6. Гэрээнд заасан хугацаанаас өмнө Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас халагдсан тохиолдолд суралцсан хугацаанд байгууллагаас гаргасан зардлыг дор дурьдсан хувиар төлүүлнэ.
1 жил хүртэл ажилласан бол -100 хувь
2 жил хүртэл ажилласан бол -80 хувь
3 жил хүртэл ажилласан бол -60 хувь
4 жил хүртэл ажилласан бол -40 хувь
5 жил хүртэл ажилласан бол 20 хувь

7.7. Байгууллагын нэр дээр суралцаж төгссөн албан хаагчид 5-аас доошгүй жил үр бүтээлтэй ажилласан тохиолдолд дипломын хавсралтаа авах тухай хүсэлтээ Захиргааны удирдлагын газрын даргад ирүүлж шийдвэрлүүлж болно.

7.8. Шинээр томилогдсон албан хаагчид тухайн газар, хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжийн дарга түүний албан тушаалтай холбогдох эрх зүйн акт болон эрх үүргийг тодорхой танилцуулж, үр дүнгийн гэрээ байгуулсны үндсэн дээр ажил хүлээлгэж өгнө.
7.9. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.1-д заасан хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа албан хаагчийн албан үүргийг нөөцийн бүртгэлд байгаа иргэнээс түр орлон гүйцэтгэгчээр томилж болно.
7.10. Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд цэргийн цол олгохгүй.
7.11. Цэргийн албан хаагч өөрөө хүсвэл дээрх албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлж болно.
7.12. Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилогдсон хэн боловч Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.4 дэх хэсэгт заасны дагуу хүүхэд асрах чөлөөтэй хүн ажилдаа орохыг хүсвэл орон тоог чөлөөлж өгөх үүрэг хүлээнэ.

7.13. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын удирдах албан тушаалтны томилгоог Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн хуралдаанаар доорх материалыг харгалзан өөрийг нь байлцуулан хэлэлцэж шийдвэрлэнэ:
7.13.1.энэ зааврын 6.8, 6.9-д заасан нийтлэг болон тусгай шаардлага, шалгуурыг хангасан эсэх;
7.13.2.ажилласан жил, хариуцсан ажлын үр дүн, ажлын байрны тодорхойлолтод тавигдсан мэргэжил эзэмшсэн байх.

7.14. Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.5 дахь хэсэгт заасны дагуу алба хаагчийг орон нутагт сэлгэн ажиллуулах асуудлыг орон тоо, хүний нөөцийн мэдээллийг үндэслэн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга шийдвэрлэнэ.

7.15.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагч томилогдсон өдрөөс хойш тухайн газар, хэлтэс, хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжид 3-аас дээш жил тогтвор суурьшилтай, үр дүнтэй ажилласны дараа дэвших, шилжин ажиллах асуудлыг албан хаагчийн гаргасан өргөдөл, хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжийн даргын саналын хамт Захиргааны удирдлагын газарт ирүүлнэ.

7.16.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчийг шилжүүлэн томилох асуудлыг тухайн газар, хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжийн даргын зөвлөлийн хуралдааны шийдвэр, санал, тодорхойлолт болон дараах үндэслэлийг харгалзан Захиргааны удирдлагын газрын даргын зөвлөлөөр хэлэлцэж, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргад танилцуулна:
7.17. Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгжээс нөөцөд бүртгэлтэй иргэдэд 2 удаа ажлын байрны санал тавьж татгалзсан хариу өгсөн тохиолдолд нөөцөөс хасна.
7.18. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчийн үйл ажиллагаа, мэргэжлийн түвшинг үнэлэх, түүнийг томилох, чөлөөлөх, албан тушаалд дэвшүүлэх, албан тушаалаас бууруулах зэрэг асуудалтай холбогдсон баримт бичгийг газар, хэлтэс, тасаг, хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба салбар нэгжийн дарга хуурамчаар үйлдэх, шударга бус тодорхойлолт, гэрчилгээ, баталгаа гаргахыг хориглоно.
7.19. Шинээр томилогдсон албан хаагчийг Гүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын баталсан “Тангараг өргөх журам”-ыг баримтлан цэргийн албан хаагчийн болон Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны тангарагийг хүндэтгэлтэйгээр өргүүлж тангарагийн хуудсанд гарын үсэг зуруулж хувийн хэрэгт хавсаргана.

Найм.Албан хаагчийн цалин хөлс

8.1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн ангилалыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийн дагуу, цалингийн шатлалыг эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол, мэргэшилийн түвшин болон энэ зааврын 3.1.5-д заасан төрөл мэргэжлийн албан тушаалыг харгалзан, нэмэгдлийн хэмжээг хууль тогтоомжид заасны дагуу тус тус тогтооно.

8.2. Энэ зааврын 8.1-д заасан албан тушаалын цалингийн ангилал, шатлал, нэмэгдлийг Хүний нөөц, сургалтын хэлтсээс тогтоож, албан хаагчийг томилсон шийдвэрт тодорхой заана.

8.3. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын албан хаагч болон хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжийн даргын цалингийн шатлал, бусад нэмэгдлийг ахиулах, нэмэх асуудлыг Захиргааны удирдлагын газрын саналыг үндэслэн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн шатлал, бусад нэмэгдлийг ахиулах, нэмэх асуудлыг хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжийн даргын тушаалаар тус тус шийдвэрлэнэ.

8.4. Хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжийн дарга цалингийн шатлал, бусад нэмэгдлийг ахиулах, нэмэх асуудлыг шийдвэрлэхдээ холбогдох хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон заавар, журмыг чанд баримтлах бөгөөд энэ талаарх тайлан, мэдээг Захиргааны удирдлагын газарт сар бүр ирүүлнэ.

Ес.Албан хаагчийг тэтгэвэрт гаргах,
ажлаас чөлөөлөх, халах

9.1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагчийг Монгол Улсын “Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай”, “Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай” хууль тогтоомжид зааснаар захиргааны санаачилгаар тэтгэвэрт гаргана.

9.2. Цэргийн тэтгэвэрт гарах албан хаагчдад шаардлагатай тохиолдолд мэдэгдэл өгнө. Мэдэгдэлд алба хаагчийн тэтгэвэрт гарах хугацааг тодорхой заана.

9.3. Цэргийн хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүссэн албан хаагчийг тэтгэвэрт гаргахдаа өөрийнх нь хүсэлтийг үндэслэнэ.

9.4. Цэргийн албан хаагчийг тэтгэвэрт гаргахдаа дараах зарчмыг баримтална:
9.4.1.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нь Монгол Улсын иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1 дэх хэсэгт заасан цэргийн жинхэнэ алба хаах насны дээд хязгаар хүртэл алба хаах;
9.4.2.Монгол Улсын иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь хэсэгт заасан цэргийн жинхэнэ алба хаах хугацааг сунгуулах саналыг Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлж, шийдвэрлүүлэх;
9.4.3.цэргийн жинхэнэ алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн, тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүсээгүй албан хаагчид үргэлжлүүлэн ажиллах хүсэлтээ өөрөө гаргах;
9.4.4.цэргийн жинхэнэ алба хаасан хугацааны болон цэргийн хувь тэнцүүлсэн, өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгохтой холбогдон тус байгууллагаас гарах баримт материалыг хүний нөөцийн мэргэжилтэн бүрдүүлж, шийдвэрлүүлэх ба тушаал гарах өдөр хүртэл ажил үүргийг нь гүйцэтгүүлэх;
9.4.5.тэтгэвэрт гарч буй цэргийн албан хаагчид олгох нэг удаагийн тэтгэмжийг цэргийн жинхэнэ алба хаасан хугацааг харгалзан тухайн үед мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжид заасны дагуу бодож олгох;
9.4.6.цэргийн жинхэнэ алба хаасан хугацааг энэ журмын 7.1, 7.2-т заасан туршилтын журмаар ажилласан хугацааг оруулан холбогдох хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу тооцож тогтоох;
9.4.7.тэтгэвэрт гарч буй цэргийн офицер, ахлагчийг бэлтгэлээр чөлөөлж, байгууллагын ахмад ажилтны үнэмлэх олгож, ахмадын зөвлөл, хороонд бүртгэж, тэдэнтэй байнгын холбоотой ажиллана.
9.4.8.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчийг цэргийн алба хаасны болон өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нь ажиллаж байсан газар, хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжээс албан ёсоор хүндэтгэл үзүүлнэ.
9.4.9.Тэтгэвэрт гарч буй албан хаагчид ажлын үнэмлэх, энгэрийн тэмдгийг дурсгал болгон үлдээнэ.

9.5.Албан хаагчийг ажлаас халах, чөлөөлөх, түр чөлөөлөх:
9.5.1.албан хаагчийг ажлаас халахдаа ажлын үр дүн, урьд нь гаргаж байсан сахилгын зөрчил, дутагдал, авч байсан арга хэмжээ, халах болсон үндэслэл, шалтгааныг тодорхой тусгасан тодорхойлолт, хуралдааны тэмдэглэл болон бусад холбогдох материалыг тухайн газар, хэлтэс, хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжээс бүрдүүлж ирүүлсэн нөхцөлд шийдвэрлэнэ;
9.5.2.шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчийг захиргааны санаачилгаар түр чөлөөлөх асуудлыг Төрийн албаны тухай хуульд зааснаар шийдвэрлэнэ;
9.5.3.шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчийг халах, өөрийн хүсэлт болон захиргааны санаачилгаар түр чөлөөлөх, чөлөөлөхдөө хүний нөөцийн мэргэжилтэн, хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжийн дарга нь ажлаас халах, чөлөөлөх тухай тушаалтай танилцуулж, гарын үсэг зуруулна.

 

Арав. Албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх,
баяжуулах, хяналтын хуудас, тоо бүртгэл

10.1. Албан хаагчийн хувийн хэргийг хөтлөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх, баяжуулах, хадгалах, шилжүүлэх, танилцуулах болон бусад харилцааг зохицуулахад Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам”-ыг дагаж мөрдөнө.

10.2. Төрийн болон хувь хүний нууцад хамаарах асуудлыг хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, хэрэг хөтлөгч, хувийн хэрэгтэй танилцаж буй эрх бүхий албан тушаалтан /Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга болон Захиргааны удирдлагын газрын дарга/ чанд сахиж ажиллана. Төрийн болон хувь хүний нууцыг задруулсан тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

10.3. Албан хаагчийн хяналтын хуудсыг хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн өдөр тутам гарын авлага болгон ашиглаж, хувийн хэргийн адил баяжилт хийнэ.
10.4.. Албан тушаал эрхэлж байгаа болон нөөцөд байгаа хүний талаарх мэдээлэл, албан хаагчийн бүрэлдэхүүн, тогтвор суурьшил, хөдөлгөөн, боловсрол мэргэжлийн байдал, байршилын талаар албан хаагчийн нэгдсэн тоо бүртгэл хөтөлнө.
10.5. Албан хаагчийн нэгдсэн тоо бүртгэлийг дор дурдсан байдлаар хөтөлнө:
10.5.1.албан хаагчийн бүрэлдэхүүн, хөдөлгөөний тайланг товч болон дэлгэрэнгүй байдлаар жилд нэг удаа үнэн зөв гаргаж /маягтаар болон электрон хэлбэрээр/, тайланг гаргасан ажилтан өөрийн биеэр тухайн оны 12 дугаар сарын 15-ны дотор Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газарт хүргэн ирж, хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжийн орон тоо, цалингийн сан, хувийн хэрэг, хяналтын хуудастай тулгалт хийнэ;

10.5.2.албан хаагчдад шагнал олгосон, сахилгын шийтгэл ногдуулсан тушаалуудыг хүний тоогоор /хэрвээ гэмт хэрэг үйлдсэн бол шүүхийн шийтгэх тогтоол бүрийг/ нэгтгэн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газарт ирүүлнэ;
10.5.3.гэмт хэрэг, сахилгын зөрчлийн мэдээг сар, жилээр гаргаж, тухайн сарын 25-ны дотор Захиргааны удирдлагын газарт ирүүлнэ;

10.5.4.дараа онд тэтгэвэрт гарах албан хаагчдын судалгааг 12 дугаар сарын 15-ны дотор Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газарт ирүүлнэ;

10.5.5.хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх алба, салбар нэгжийн албан хаагч нэг бүрээр Төрийн албан хаагчийн анкет /маягт №1/-ыг 2 жил тутамд 1 удаа хар өнгийн бэхээр үнэн зөв, гүйцэт бөглүүлж, гарын үсгийг зуруулан баталгаажуулсныг шалгасны дараа нэгтгэн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газарт 12 дугаар сарын 15-ны дотор ирүүлнэ.

 

11 дүгээр зүйл. Хүлээлгэх хариуцлага

11.1. Албан тушаал дэвшсэн, ажилд шинээр томилогдсон хүн үүрэгт ажилдаа тэнхцэхгүй бол тухайн хүнийг албан тушаал дэвшүүлсэн, анх ажилд авахаар судалж, санал болгосон албан тушаалтан хариуцлага хүлээнэ.
11.2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажилд орох, томилогдох үед холбогдох материалыг хуурамчаар бүрдүүлсэн, засварласан нь тогтоогдвол ажилтныг ажлаас халж, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлнэ.
11.3. Албан хаагчийн гаргасан зөрчлийг ШШГБ-ын “Албаны шалгалт явуулах журам”-д заасны дагуу шалгаж тогтоосон “Төрийн албаны тухай” хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.4-д заасан хугацааг чанд баримтлан ирүүлнэ. Уг хугацаанд ирүүлээгүй, хянах боломжгүй хугацааг тулгаж ирүүлсэн, сахилгын шийтгэл оногдуулахад шаардлагатай материалыг дутуу ирүүлсэн тохиолдолд буруутай албан тушаалтанд хариуцлага тооцно.

—- оОо —-

About 403 403

72 comments

 1. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. However think about if you added some great visuals or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this website could definitely be one of the greatest in its niche. Excellent blog!

 2. Good day! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 3. Hello, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring?K I miss your great writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 4. I have learn several excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I wonder how so much effort you place to make this sort of magnificent informative web site.

 5. After research just a few of the weblog posts in your web site now, and I truly like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site listing and shall be checking back soon. Pls take a look at my web site as effectively and let me know what you think.

 6. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 7. Hi there this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 8. Thank you for sharing excellent informations. Your site is very cool. I am impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and simply could not come across. What a perfect site.

 9. Enjoyed looking at this, very good stuff, thankyou. “Success doesn’t come to you…you go to it.” by Marva Collins.

 10. I have learn several excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how so much attempt you put to create one of these magnificent informative site.

 11. Hello, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boring?K I miss your great writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

 12. I really like your writing style, great info, thank you for putting up :D. “Freedom is the emancipation from the arbitrary rule of other men.” by Mortimer Adler.

 13. I am not very wonderful with English but I find this real leisurely to interpret.

 14. I was looking at some of your posts on this site and I think this web site is rattling instructive! Keep on putting up.

 15. Yay google is my king helped me to find this great internet site! .

 16. I truly enjoy reading on this web site, it contains excellent articles.

 17. Some genuinely great posts on this site, thanks for contribution. “We are always in search of the redeeming formula, the crystallizing thought.” by Etty Hillesum.

 18. Hiya! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this problem. If you have any recommendations, please share. Many thanks!

 19. You could definitely see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 20. Hi, i feel that i saw you visited my site thus i got here to “go back the favor”.I am attempting to to find things to improve my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 21. I’m impressed, I must say. Actually not often do I encounter a weblog that’s each educative and entertaining, and let me inform you, you may have hit the nail on the head. Your idea is excellent; the difficulty is one thing that not sufficient people are speaking intelligently about. I’m very completely satisfied that I stumbled throughout this in my search for something regarding this.

 22. After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 23. I am impressed with this web site, very I am a fan.

 24. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & help different users like its helped me. Great job.

 25. Appreciate it for helping out, superb info. “The health of nations is more important than the wealth of nations.” by Will Durant.

 26. Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 27. It’s actually a nice and helpful piece of info. I am happy that you shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 28. Wow! Thank you! I constantly wanted to write on my website something like that. Can I include a fragment of your post to my site?

 29. you’re truly a just right webmaster. The site loading speed is amazing.
  It kind of feels that you are doing any distinctive trick.
  In addition, The contents are masterwork. you’ve done a fantastic process in this matter!

 30. Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you Nevertheless I’m experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting an identical rss drawback? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 31. I do agree with all the ideas you have introduced in your post. They are very convincing and can definitely work. Still, the posts are too quick for newbies. Could you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

 32. An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 33. Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it develop over time.

 34. I just like the helpful info you supply to your articles. I will bookmark your weblog and check once more here regularly. I’m somewhat certain I will learn plenty of new stuff right right here! Good luck for the next!

 35. I must show thanks to the writer just for bailing me out of such a trouble. Because of looking throughout the the web and obtaining methods which are not powerful, I believed my life was over. Existing minus the strategies to the problems you have solved through the article is a critical case, as well as the kind which could have negatively affected my entire career if I hadn’t come across your web blog. Your own personal capability and kindness in taking care of all things was important. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a subject like this. I’m able to at this point relish my future. Thanks very much for this specialized and result oriented help. I will not hesitate to suggest your web site to any person who ought to have support about this problem.

 36. Very shortly this web page will be famous amid all blogging and site-building users, due to it’s
  good posts

 37. Hey There. I found your weblog the use of msn. That is an extremely neatly written article.
  I will make sure to bookmark it and return to read extra of your useful information. Thanks
  for the post. I’ll certainly comeback.

 38. Thanks, I’ve just been looking for information about this topic for a long time and yours is the greatest I have discovered till now. However, what about the bottom line? Are you positive concerning the source?

 39. Hi there! This post could not be written much better!

  Going through this article reminds me of my previous roommate!

  He always kept preaching about this. I will send this post to him.
  Fairly certain he will have a great read. I appreciate you for
  sharing!

 40. I really appreciate this post. I¦ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thank you again

 41. If some one desires to be updated with newest technologies therefore he must be go to see this
  web page and be up to date daily.

 42. Hello there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a marvellous job!

 43. You actually make it appear so easy with your presentation however I in finding this matter to be really something that I feel I would never understand. It seems too complicated and extremely huge for me. I am looking ahead in your next submit, I’ll try to get the hang of it!

 44. There is certainly a lot to find out about this issue.
  I like all of the points you have made.

 45. You completed certain good points there. I did a search on the topic and found mainly people will consent with your blog.

 46. It’s an remarkable piece of writing in support of all the web visitors; they will take benefit from it I
  am sure.

 47. Whats Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has helped me out loads. I’m hoping to give a contribution & assist different customers like its helped me. Good job.

 48. I’m not sure exactly why but this website is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 49. I am continually browsing online for tips that can benefit me. Thanks!

 50. I have recently started a website, the information you offer on this website has helped me greatly. Thanks for all of your time & work.

 51. Magnificent beat ! I would like to apprentice even as you amend your web site, how could i subscribe for a blog site?
  The account helped me a acceptable deal. I have been tiny bit acquainted of this your broadcast provided vibrant clear concept

 52. Heya! I realize this is kind of off-topic however I needed to ask.
  Does building a well-established blog like yours take a massive amount
  work? I’m brand new to operating a blog but I do write in my
  journal every day. I’d like to start a blog so I
  can share my own experience and views online.
  Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for
  new aspiring blog owners. Thankyou!

 53. Excellent blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost
  on everything. Would you recommend starting with a free platform
  like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused ..
  Any ideas? Thanks a lot!

 54. Some genuinely superb info , Gladiola I observed this.

 55. Every weekend i used to visit this web site, as i wish for enjoyment, for the reason that this this web
  page conations in fact good funny data too.

 56. Can I simply just say what a comfort to find a person that genuinely knows what they’re
  discussing on the internet. You certainly understand how to bring
  an issue to light and make it important. A lot more people need
  to read this and understand this side of the story.
  It’s surprising you aren’t more popular since you certainly possess
  the gift.

 57. Hi there to all, the contents present at this site are truly remarkable
  for people experience, well, keep up the good work fellows.

 58. Very good info. Lucky me I recently found your site by accident (stumbleupon).
  I’ve book-marked it for later!

 59. Definitely consider that that you said. Your favourite reason seemed to be on the
  net the simplest thing to be mindful of. I say to
  you, I definitely get annoyed at the same time as folks think about worries that
  they plainly don’t recognize about. You controlled to hit
  the nail upon the top as neatly as outlined out the whole thing without having side effect , other people can take a
  signal. Will probably be again to get more. Thank you

 60. Hello very cool website!! Guy .. Beautiful ..
  Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally?
  I am glad to search out a lot of useful info here within the
  put up, we want work out extra techniques in this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 61. I’d forever want to be update on new posts on this web site, saved to fav! .

 62. Hey There. I discovered your blog the usage of msn. That is a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read extra of your helpful info. Thank you for the post. I will definitely return.

 63. Your home is valueble for me. Thanks!…

 64. Hey! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.

 65. I am thankful that I observed this web blog, exactly the right info that I was looking for! .

 66. Perfectly written subject matter, appreciate it for information .

 67. I have recently started a website, the info you offer on this website has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work.

 68. Whats Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively helpful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & help other users like its helped me. Good job.

 69. Absolutely pent subject matter, thanks for selective information. “The bravest thing you can do when you are not brave is to profess courage and act accordingly.” by Corra Harris.

 70. hey there and thank you for your information – I have certainly picked
  up something new from right here. I did however expertise several technical points using this web site, as I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to
  load properly. I had been wondering if your hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect
  your placement in google and could damage your high
  quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway
  I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your
  respective interesting content. Make sure you update
  this again soon.

 71. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?

  you make blogging look easy. The overall look of your website is excellent, let alone the content!

 72. But wanna remark on few general things, The website layout is perfect, the content is really good. “Taxation WITH representation ain’t so hot either.” by Gerald Barzan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top