Home / Хүний нөөцийн заавар / ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЖУРАМ

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЖУРАМ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын
даргын 2017 оны 9 дүгээр сарын 19-ний өдрийн
А/192 дугаар тушаалын хавсралт

Нэг. Нийтлэг ундэслэл
1.1.Хүний нөөцийн журам нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн албаны тухай,
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай, Хөдөлмөрийн тухай, Цэргийн албан хаагчийн
тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль, тэдгээрийг нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн бусад
актаар зохицуулагдана.
1.2.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг
хэрэгжүүлэх, нөхөн хангах арга замыг боловсруулах, хүний нөөцийн хэрэгцээг
тодорхойлох, судлах, сонгож бэлтгэх, оновчтой байршуулах, тэднийг тогтвор
суурьшилтай ажиллуулах, төлөвшүүлэх, хөгжүүлэх цогц харилцааг зохицуулахад
энэхүү журмын зорилго оршино.
1.3.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн талаар хуулиар
хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, иргэдэд шуурхай, чанартай үйлчилгээ үзүүлэх бие
бүрэлдэхүүнийг бүрдүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад энэхүү журмын
зорилт чиглэгдэнэ.
1.4.Хүний нөөцийг сонгох, сургах, мэргэшүүлэх, томилох, дэвшүүлэх, үнэлэх,
шагнах, хариуцлага хүлээлгэх үйл ажиллагаанд хууль дээдлэх, шударга, ёс зүйтэй, ил
тод нээлттэй, авилгаас ангид байх зарчмыг баримтална.
1.5.Энэхүү журам төрийн албан тушаал эрхэлж, бүрэн эрхээ хэрэгжүүлсний төлөө
төрөөс цалин хөлс авч, ажиллах нөхцөл, баталгаагаар хангагдан ажиллаж байгаа төрийн
тусгай, үйлчилгээний алба хаагч болон байгууллагын захиалгаар гадаад, дотоодын
сургуульд суралцагсад, гэрээгээр ажиллагсдад үйлчилнэ.
Хоёр. Хуний нөөцийн удирдлага, зохион байгүулалт
2.1.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг Шүүхийн
шийдвэр гүйцэтгэх төв байгууллага /цаашид “Ерөнхий газар” гэх/-ын дарга
тодорхойлж, Захиргааны удирдлагын газар хэрэгжилтийг зохион байгуулна.
2.2.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын чиг үүрэг, зорилго, зорилтыг
биелүүлэхэд алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг үр ашигтай, үр дүнтэй ашиглах
нөхцөлийг хангах нь хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн үүрэг мөн.
2.3.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг иргэдэд чирэгдэлгүй, шуурхай, ил
тод нээлттэй болгож, сахилга, дэг журмыг бэхжүүлэх, дээд байгууллагаас баримталж
буй бодлогыг тууштай хэрэгжүүлж, хамт олны дунд сэтгэл зүйн таатай уур амьсгал
бүрдүүлэх, тэднийг өөрийн дотоод итгэл үнэмшлээрээ хууль тогтоомжийг сахин
биелүүлдэг болгон төлөвшүүлэх нь бүх шатны удирдах албан тушаалтны үүрэг байна.
2.4.Ерөнхий газар хүний нөөцийн чиглэлээр дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.
2.4.1 .байгууллагын хэмжээнд хүний нөөцийн стратегийн төлөвлөлт,
хэрэгцээг тодорхойлох, орон тоо бүрдүүлэх, боловсон хүчнийг судлах, сонгон
шалгаруулах, тэднийг оновчтой байршуулах, үнэлэх, урамшуулж идэвхижүүлэх,
хариуцлагын тогтолцоо бүрдүүлэх талаар бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх;
2.4.2.хүний нөөцтэй холбогдолтой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг
зохион байгуулах, төрийн албанд ил тод, шударга ёсны зарчмыг хэрэгжүүлэхэд
мэргэшил, арга зүйн удирдлагаар хангах;
2.4.3.хүний нөөцийн чиглэлээр ирүүлсэн санал, материалыг хүлээн авч,
судлах, хууль, эрх зүйн актад нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавих;
2.4.4.төрийн албаны салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг
боловсруулж, бэлтгэл хангах;
2.4.5.хүний нөөцийн тоо бүртгэл, хувийн хэргийн баяжилтийг цаг тухайд
нь үнэн зөв бүртгэж, хөтлөх;
2.4.6.алба хаагчдын мэдээллийн санг эрхлэн хөтлөх үйл ажиллагааг
боловсронгуй болгох, бүрдүүлэх;
2.4.7.салбар, нэгжээс хүний нөөцийн талаар гаргасан санал, дүгнэлт нь
холбогдох хууль, тогтоомж, энэхүү журамд нийцэж байгаа эсэхийг хянаж, зөрчилтэй
тохиолдолд буцаах;
2.4.8.алба хаагчийн нийгмийн асуудал, үйл ажиллагааны үр дүн,
мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээ болон бусад шаардлагатай мэдээ, судалгааг
үндэслэн албан тушаал дэвшүүлэх, бууруулах, зохих шатны сургалтад хамруулах,
цол, зэрэг олгох, цалин хөлсийг өөрчлөх, шагнаж урамшуулах, хариуцлага тооцох
асуудлыг Ерөнхий газарт уламжилснаар шийдвэрлэх;
2.4.9.байгууллагын захиалгаар сургууль, дамжаанд суралцах алба
хаагчтай гэрээ байгуулах, түүний биелэлтийг хангуулах, хяналт тавих, гэрээг дүгнэх,
цуцлах, шаардлагатай бусад арга хэмжээ авах.
Гурав. Шуухийн шийдвэр гуйцэтгэх байгууллагад ажилд
анх орох иргэний бурдуулэх материал
3.1. Анх ажилд орох иргэн дараах баримт бичиг бүрдүүлнэ:
З.И .аж илд орохыгхүссэн өргөдөл;
3.1.2.гурван үеийн намтар /өөрийн, төрсөн эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх,/;
3.1.3.иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
3.1.4.боловсролын үнэмлэх, диплом, нотариатаар гэрчлүүлсэн
хуулбарын хамт;
3.1.5.эрүүл мэндийн үзлэгт орсон хуудас /Төрийн тусгай албан хаагчдын
нэгдсэн эмнэлэгт/;
3.1.6.оршин суугаа баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
3.1.7.урьд ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт /цэргийн
байгууллагад ажиллаж байсан бол цолны лавлагаа/;
3.1.8.төрийн алба хаагчийн анкет /маягт No1/;
3.1.9.эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр;
3.1.10-нийгмийн даатгалын дэвтэр;
3.1.11.сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан цээж зураг /4×6 хэмжээтэй, 3×4
хэмжээтэй тус тус 2 хувь/;
3.1.12.ЭМНЭЛГИЙН мэргэжилтэн мэргэжпийн үйл ажиллагаа эрхлэх
зөвшөөрөл;
3.1.13.цэргийн үүрэгтний үнэмлэх;
3.1.14.өр төлбөртэй эсэх лавлагаа.
3.2.Энэ журмын 3.1-т заасан баримт материалыг дутуу бүрдүүлсэн тохиолдолд
матөриалыг өөрт нь буцаан олгож, сонгон шалгаруулалтын бүртгэлээс хасна.
Дөрөв. Шуухийн шийдвэр гуйиэтгэх байгууллагад ажиллах
иргэнд тавих шаардлага, шалгуур узуулэлт
4.1.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллахыг хүссэн иргэн Шүүхийн
шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 270 дугаар зүйлийн 270.3-т зааснаас гадна дараах
нийтлэг шаардлагыг хангасан байна.
4.1.1
.офицер, ахлагчийн албан тушаалд алба хаагчид тавигдах
шаардлага хангасан 35 хүртэлх насны эрэгтэй, 30 хүртэл насны эмэгтэй;
4.1.2.байгууллагад нэн шаардлагатай төрөл мэргэжлийн /эмнэлгийн
мэргэжилтэн, цахилгаанчин, радио холбоо, мэдээллийн технологийн инженер,
0
,
Е
ангиллын жолооч гэх мэт/ албан тушаалд насны хязгаар заахгүй;
4.1.3.төрийн тусгай алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийн үзлэг
шинжилгээнд хамрагдаж цэргийн албанд тэнцэх эсэх тухай эмнэлгийн дүгнэлт гарсан
байх;
4.1.4.бие бялдрын зөв хөгжилтэй, 170 см-ээс доошгүй өндөртэй эрэгтэй,
160 см-ээс доошгүй өндөртэй эмэгтэй;
4.1.5.тухайн мэргэжлийн хувьд тусгайлан тавигдах бие бялдрын болон
гоо зүйн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байх. /биед шивээсгүй, чих цоолоогүй эрэгтэй/;
4.1.6.цэргийн жинхэнэ алба хаасан/1990 оны 05 сарын 06-нд төрсөн буюу
түүнээс хойш төрсөн иргэдэд хамаарна/;
4.1.7.шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын бие
бялдрын болон сэтгэл зүйн бэлтгэлжилтийн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан;
4.1.8.“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажилд орох иргэнээс
шалгалт авах журам”, Хууль сахиулахын их сургуулийн Ахлагчийн сургуулиас
баталсан “Суралцагчийн сургалтын журам”-д заасны дагуу шалгалт өгч тэнцсэнЛ
4.1.9.хөдөө орон нутгийн салбар, нэгжид ажиллах боломжтой байх.
4.2.Боловсрол, мэргэжпийн шаардлага.
4.2.1.офицерын албан тушаалд бакалавр, түүнээс дээш түвшний
боловсрол эзэмшсэн, компьютерийн хэрэглээний програмуудыг ашиглах чадвартай
байх;
4.2.2.ахлагчийн бүрэлдэхүүнд бүрэн дунд, түүнээс дээш түвшний
боловсролтой, тухайн ажпын байрны шаардлага хангасан байх;
4.2.3.удирдах албан тушаалд хууль зүйн болон төрийн удирдлагын
бакалавр ба түүнээс дээш боловсролтой, удирдах ажпын мэдлэг, чадвар, дадлагатай
/Ангийн дэд дарга, Ерөнхий газрын ахлах мэргэжилтнээс дээш албан тушаал/
4.3.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад анх ажилд орох Хууль сахиулахын
их сургуулийг төгссөнөөс бусад иргэд тус сургуулийн Ахлагчийн сургуулийн сургалтад
хамрагдсан байна.
Тав. Шуухийн шийдвэр гуйиэтгэх байгууллагад шинээр ажилд
орох иргэнийг нөөиөд буртгэхээр судлах
5.1
.Ажилд орох иргэнийг нөөцөд бүртгэхээр сонгож, судлах ажпыг Ерөнхий
газрын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгж, харьяа салбар, нэгжийн удирдах
албан тушаалтан хариуцна.
5.2. Баримт бичгээр судлах.
5.2.1.ажилд шинээр авах иргэний 3 үеийн намтартай танилцах;
5.2.2.иргэний баримт бичгийг /иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ, гэр
бүлийн баталгаа, хүүхдийн гэрчилгээ, нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн дэвтэр гэх
мэт/ үндсэн эхээр нь авч танилцах;
5.2.3.шаардлагатай тохиолдолд баримт бичгийг олгосон газраас
лавлагаа авах;
5.2.4.сургууль,
дамжааг төгссөнийг гэрчлэх диплом, гэрчилгээ, үнэмлэх,
баримт бичгийг үндсэн эхээр нь нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбартай тулган шалгах;
5.2.5.төрийн албанд ажилласан хугацааг тогтоох үндсэн баримт нь
хөдөлмөрийн буюу нийгмийн даатгалын дэвтэр, архивын лавлагаа, тушаал зэрэг
болно.
5.3.Ял шийтгэлтэй эсэхийг судлах.
5.3.1.ажилд авахаар судалж буй иргэний ял шийтгэлтэй эсэхийг хүний
нөөцийн мэргэжилтэн цагдаагийн байгууллагаар шалгуулна;
5.3.2.шаардлагатай тохиолдолд оршин суугаа
нутаг дэвсгэрийн
цагдаагийн байгууллагаас захиргааны зөрчил гаргаж байсан эсэх тухай лавлагаа авч
болно.
5.4.Ажилд орох хүсэлтэй иргэнийг салбар, нэгжийн дарга, хүний нөөцийн
мэргэжилтэн нар уулзан ярилцаж, судлан, даргын зөвлөлийн хуралдаанд өөрийг нь
байлцуулан ажилд авах эсэх талаар хэлэлцүүлнэ.
5.5.Тухайн иргэнийг судалж, салбар нэгжийн даргын зөвлөлийн хуралдааны
тэмдэглэл, холбогдох саналын хамт албан бичгээр Ерөнхий газарт хүргүүлнэ.
Зургаа. Хуний нөөц бурдуулэх
6.1.Шинээр ажилд орох хүсэлт гарган шалгалтад тэнцэж, ахлагчийн сургалтад
хамрагдсан иргэний судалгаа, холбогдох бусад материалыг хүний нөөцийн асуудал
хариуцсан нэгж хадгалан, ахлагч бүрэлдэхүүний нөөцөд бүртгэн авна.
6.2.0фицерын бүрэлдэхүүний нөөц нь Хууль сахиулахын их сургуулийн Шүүхийн
шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн сонсогч, тус байгууллагатай гэрээгээр дотоод,
гадаадын бусад их, дээд сургуульд сурч буй сонсогч, оюутан, нөөцөд бүртгэгдсэн дээд
боловсролтой иргэн, дэвшүүлэн томилох боломжтой ахлагч нараас бүрдэнэ.
б.З.Шийдвэр гүйцэтгэгчийн нөөцийг “Шийдвэр гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
журам”-д заасан сонгон шалгаруултад тэнцсэн иргэдээс бүрдүүлнэ.
6.4.Нэг албан тушаалд ажлын байрны төрөл, мэргэжлийн шаардлагыг хангасан
2-оос доошгүй хүний нөөцтэй байна.
6.5.Ажиллаж байгаад чөлөөлөгдсөн иргэн дахин тус байгууллагад ажилд орох
материал бүрдүүлсэн тохиолдолд чөлөөлөгдсөн үндэслэл, шалтгааныг нягтлан
судалж, урьд гаргаж байсан зөрчлийн талаар холбогдох нэгжийн албан тушаалтнаас
тодорхойлолт, лавлагаа гаргуулан Ерөнхий газрын даргад танилцуулж,
шийдвэрлүүлнэ.
Долоо. Хуний нөөиийн томилолт
7.1.Анх ажилд орсон иргэнийг Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу 6
сараас 1 жил хүртэлх хугацаанд туршилтын журмаар ажиллуулж болно. Туршилтын
хугацаанд цэргийн цол олгохгүй.
7.2.Туршилтын хугацаанд тухайн алба хаагчтай үр дүнгийн гэрээ байгуулах,
дүгнэх, туршилтын хугацааг сунгах, тухайн албан тушаалд томилох, чөлөөлөх
асуудлыг Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд
туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам”-аар зохицуулна.
7.3.Байгууллагын зардлаар Хууль сахиулахын их сургуулийн Шүүхийн шийдвэр
гүйцэтгэлийн сургууль, гадаадын их, дээд сургуулийг төгссөн сонсогчийг Ерөнхий
газар ажпын байраар хангана.
7.4.Энэ журмын 7.3-т заасан сонсогч тухайн сургуулийг төгсөөд тус
байгууллагад 5-аас доошгүй жил тасралтгүй ажиллах гэрээ байгуулна.
7.5.Байгууллагын зардлаар суралцагч сахилга, сурлагаар тэнцэхгүйн улмаас
сургуулиас хасагдсан, сургууль төгсөөд хуваарилагдсан газар томилогдсон албан
тушаалд очоогүй буюу гэрээнд заасан хугацаанд ажиллаагүй бол суралцсан
хугацаанд байгууллагаас гаргасан зардлыг доор дурдсан хувиар төлүүлнэ.
7.5.1. 1 хүртэл жил ажилласан бол – 100 хувь,
7.5.2. 2 хүртэл жил ажилласан бол – 80 хувь,
7.5.3. 3 хүртэл жил ажилласан бол – 60 хувь,
7.5.4. 4 хүртэл жил ажилласан бол – 40 хувь,
7.5.5. 5 хүртэл жил ажилласан бол – 20 хувь.
7.6.Байгууллагын захиалгаар суралцаж төгссөн алба хаагч 5-аас доошгүй жил
үр бүтээлтэй ажилласан тохиолдолд дипломын хавсралтаа авах тухай хүсэлтээ
гаргаж болно.
7.7.Томилогдсон алба хаагчид тухайн нэгжийн дарга түүний албан тушаалтай
холбогдох эрх зүйн акт болон эрх үүргийг тодорхой танилцуулж, үр дүнгийн гэрээ
байгуулсны үндсэн дээр ажил хүлээлгэж өгнө.
7.8.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.1-т заасан хүүхэд
асрах чөлөөтэй байгаа алба хаагчийн албан үүргийг нөөцийн бүртгэлд байгаа
иргэнээс түр орлон гүйцэтгэгчээр томилж болно.
7.9.Энэ журмын 7.8-д заасан болон бусад албан тушаалын албан үүргийг түр
орлон гүйцэтгэж байгаа нөөцийн бүртгэлээс томилогдсон алба хаагчид цэргийн цол
олгохгүй.
7.10.Цэргийн алба хаагч өөрөө хүсвэл албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлж
болно.
7.11.Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхээр томилогдсон хэн боловч
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.4-т заасны дагуу хүүхэд асрах
чөлөөтэй алба хаагч ажилдаа орохыг хүсвэл орон тоог чөлөөлж өгөх үүрэг хүлээнэ.
7.12.Удирдах албан тушаалтны томилгоог Ерөнхий газрын дэргэдэх Төрийн
албаны салбар зөвлөл болон Ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн хуралдаанаар доорх
материалыг харгалзан өөрийг нь байлцуулан хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.
7.12.1 .ажпын туршлага;
7.12.2.хариуцсан ажпын үр дүн;
7.12.3.ажпын байрны тодорхойлолтод тавигдсан болзол шаардлагыг
хангасан эсэх.
7.13.Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгжээс нөөцөд бүртгэлтэй иргэнд
ажпын байрны санал 2 удаа тавих бөгөөд, татгалзсан тохиолдолд нөөцөөс хасна.
7.14.Алба хаагчийн үйл ажиллагаа, мэргэжпийн түвшинг үнэлэх, түүнийг
томилох, чөлөөлөх, албан тушаалд дэвшүүлэх, албан тушаалаас бууруулах зэрэг
асуудалтай холбогдсон баримт бичгийг нэгжийн дарга хуурамчаар үйлдэх, шударга
бус тодорхойлолт, баталгаа гаргахыг хориглоно.
Найм. Алба хаагчийг ажпаастур чөлөөлөх, чөлөөлөх, халах
8.1.Апба хаагчийг захиргааны санаачилгаар түр чөлөөлөх, чөлөөлөх, ажпаас
халах асуудлыг Төрийн албаны тухай, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд
зааснаар шийдвэрлэнэ.
8.2.
Биеийн эрүүл мэндийн улмаас ажпаас түр чөлөөлөх алба хаагчийн энэ
журмын 8.3-т зааснаас гадна дараах материалыг Ерөнхий газарт хүргүүлнэ.
8.2.1.төрийн тусгай алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн эмч нарын
комиссын шийдвэр;
8.2.2.харьяалах сум, дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагад эмчийн үзлэг,
оношлогоонд хамрагдаж байсан өвчтөний түүх;
8.2.3.нарийн мэргэжпийн 2, 3 дугаар шатлалын эмнэлгийн байгууллагын
шийдвэр;
8.2.4.
холбогдох бусад материал.
8.3.Алба хаагчийг ажлаас халах тухай саналыг дараах материалын хамт
Ерөнхий газарт хүргүүлнэ.
8.3.1.даргын зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл, албан бичиг;
8.3.2.өөрийн болон бусад хүний гаргасан тайлбар, тодорхойлолт;
8.3.3.ажил тасалсан тохиолдолд цагийн бүртгэл;
8.3.4.эрх бүхий албан тушаалтны шалгасан тухай илгэх хуудас;
8.3.5.зөрчлийг нотлох холбогдох бусад материал.
8.4.3өрчил гаргасан алба хаагчийг даргын зөвлөлийн хуралдаанд биечлэн
оролцуулах бөгөөдхуралдаанд оролцоогүй тохиолдолд хуралдаанаас гарсан
шийдвэрийг алба хаагчид танилцуулна.
8.5.Алба хаагчийг ажлаас халахад ажлын үр дүн, урьд нь гаргаж байсан
сахилгын зөрчил, дутагдал, халах болсон үндэслэл, шалтгааныг тодорхой тусгасан
тодорхойлолт, хуралдааны тэмдэглэл, санал болон шалгалтын материалыг үндэслэн
Ерөнхий газар шийдвэрлэнэ.
8.6.Апба хаагчийг ажпаас халах, чөлөөлөх, өөрийн хүсэлт болон захиргааны
санаачилгаар түр чөлөөлөгдсөн тохиолдолд хүний нөөцийн мэргэжилтэн, нэгжийн
дарга тушаалыг танилцуулж, гарын үсэг зуруулна.
8.7.Апба хаагчид чөлөө олгох асуудлыг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх
байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
Ес. Алба хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх, баяжуулах.
хяналтын хуудас, тоо буртгэл
9.1.Апба хаагчийн хувийн хэргийг хөтлөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх,
баяжуулах, хадгалах, шилжүүлэх, танилцуулах болон бусад харилцааг зохицуулахад
Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 18 дугаар
тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам”-ыг дагаж
мөрдөнө.
9.2.Төрийн өөр байгууллагад шилжсэн албан хаагчийн хувийн хэргийг тухайн
байгууллагын албан бичгийг үндэслэн шилжүүлнэ. Энэ заалт тусгай албаны гүйцэтгэх
албан тушаал эрхэлж байгаа алба хаагчид үл хамаарна.
3.3.Ерөнхий газраас баталсан хуваарийн дагуу тухайн нэгжийн алба хаагчдад
холбогдох шинэчилсэн, нэмэгдсэн материалын баяжилтыг хүний нөөцийн асуудал
хариуцсан мэргэжилтэн, хувийн хэрэг хөтлөгчтэй хамтран жилд 1 удаа зохион
байгуулж, ажиллана.
9.4.Төрийн болон хувь хүний нууцад хамаарах асуудлыг хүний нөөцийн асуудал
хариуцсан мэргэжилтэн, хэрэг хөтлөгч, хувийн хэрэгтэй танилцаж буй эрх бүхий албан
тушаалтан чанд сахиж ажиллана. Төрийн болон хувь хүний нууцыг задруулсан
тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.
9.5.Алба хаагчийн хяналтын хуудсыг хүний нөөцийн асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн өдөр тутам гарын авлага болгон ашиглаж, хувийн хэргийн адил баяжилт
хийнэ.
9.6.Апбан тушаал эрхэлж байгаа болон нөөцөд байгаа иргэний талаарх
мэдээлэл, бүрэлдэхүүн, тогтвор суурьшил, хөдөлгөөн, боловсрол, мэргэжпийн
байдлын талаар алба хаагчийн нэгдсэн тоо бүртгэлийг дор дурдсан байдлаар
хөтөлнө.
9.6.1.бүрэлдэхүүн, хөдөлгөөний тайланг товч болон дэлгэрэнгүй
байдлаар жилд нэг удаа үнэн зөв гаргаж /маягтаар болон электрон хэлбэрээр/,
тайланг гаргасан ажилтан өөрийн биеэр тухайн оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн
дотор Ерөнхий газарт хүргэн ирж, нэгжийн орон тоо, цалингийн сан, хувийн хэрэг,
хяналтын хуудастай тулгалт хийх;
9.6.2.алба хаагчид шагнал олгосон, сахилгын шийтгэл ногдуулсан
тушаалыг тус бүрийг /гэмт хэрэг үйлдсэн бол шүүхийн шийтгэх тогтоол/ нэгтгэн
Ерөнхий газарт хүргүүлэх;
9.6.3.гэмт хэрэг, сахилгын зөрчлийн мэдээг сар, жилээр гаргаж, тухайн
сарын 25-ны өдрийн дотор Ерөнхий газарт хүргүүлэх;
9.7.4.салбар, нэгжийн алба хаагч тус бүрээр төрийн албан хаагчийн анкет
/маягт No1/-ыг 2 жил тутамд 1 удаа хар өнгийн бэхээр үнэн зөв, гүйцэт бөглүүлж,
гарын үсэг зуруулан баталгаажуулсныг шалгасны дараа нэгтгэн Ерөнхий газарт 12
дугаар сарын 15-ны дотор хүргүүлнэ.
Арав. Хулээлгэх хариуцлага
10.1.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажилд орох, томилогдох үед
холбогдох материалыг хуурамчаар бүрдүүлсэн, засварласан нь тогтоогдвол ажилтныг
ажпаас халж, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлнэ.
10.2.Апба хаагчийн гаргасан зөрчлийг “Апбаны шалгалт явуулах журам”-д
заасны дагуу шалган тогтоож, Төрийн албаны тухай хуульд заасан хугацааг чанд
баримтлана.
Ю.З.Ерөнхий газарт энэ журмын 10.2-т заасан хугацаанд шалгалтыг дутуу
хийсэн, хугацааг тулгаж ирүүлсэн тохиолдолд буруутай албан тушаалтанд холбогдох хууль журамд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

About 403 403

54 comments

 1. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful information particularly the last part :) I care for such information much. I was looking for this certain info for a long time. Thank you and best of luck.

 2. Thanks, I’ve recently been looking for information about this topic for a long time and yours is the greatest I have came upon till now. However, what about the conclusion? Are you positive about the source?

 3. Hi there, You’ve performed a great job. I will definitely digg it and for my part recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this site.

 4. Great line up. We will be linking to this great article on our site. Keep up the good writing.

 5. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 6. I have read some excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you place to create such a fantastic informative site.

 7. Hi, Neat post. There is an issue with your web site in web explorer, might test this… IE nonetheless is the marketplace leader and a big component of other people will pass over your great writing because of this problem.

 8. Very informative and great body structure of written content, now that’s user pleasant (:.

 9. Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same topics? Appreciate it!

 10. I have read a few excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I surprise how a lot effort you place to create such a fantastic informative web site.

 11. Greetings! Very helpful advice on this article! It is the little changes that make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!

 12. I always was concerned in this subject and still am, appreciate it for putting up.

 13. I am so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the random misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 14. F*ckin’ amazing things here. I am very glad to see your article. Thanks a lot and i am looking forward to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

 15. What i do not realize is in fact how you’re now not really much more well-appreciated than you might be now. You’re so intelligent. You know therefore significantly in the case of this topic, produced me for my part believe it from so many varied angles. Its like women and men aren’t involved unless it is something to do with Woman gaga! Your individual stuffs nice. All the time handle it up!

 16. whoah this weblog is magnificent i like reading your articles. Stay up the great work! You know, many people are searching round for this information, you could help them greatly.

 17. Admiring the time and energy you put into your blog and in depth information you present. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed material. Fantastic read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 18. Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

 19. Definitely consider that that you stated. Your favorite reason appeared to be at the net the simplest factor to understand of. I say to you, I certainly get annoyed even as people consider worries that they plainly don’t realize about. You controlled to hit the nail upon the highest and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be again to get more. Thank you

 20. Your place is valueble for me. Thanks!…

 21. Whats Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & help different users like its aided me. Good job.

 22. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 23. Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely great. I actually like what you’ve acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is really a tremendous site.

 24. I’ve learn a few good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I surprise how a lot effort you place to make this type of excellent informative website.

 25. It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 26. I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

 27. Absolutely written subject matter, thanks for entropy. “You can do very little with faith, but you can do nothing without it.” by Samuel Butler.

 28. excellent post.Ne’er knew this, thankyou for letting me know.

 29. Some genuinely nice and useful information on this web site, also I think the style and design has got fantastic features.

 30. I do like the way you have presented this specific concern and it really does give me some fodder for consideration. Nonetheless, because of what I have seen, I really trust as other comments pile on that people keep on issue and not get started upon a tirade involving some other news du jour. Anyway, thank you for this superb point and although I can not agree with it in totality, I regard the point of view.

 31. Thank you for some other informative web site. The place else may I get that kind of info written in such an ideal approach? I’ve a venture that I am just now running on, and I have been at the glance out for such information.

 32. Hi! I’ve been reading your weblog for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Huffman Texas! Just wanted to mention keep up the great job!

 33. I like this post, enjoyed this one thankyou for putting up.

 34. Usually I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, very great article.

 35. I was just searching for this info for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative websites in top of the list. Usually the top sites are full of garbage.

 36. Of course, what a splendid website and illuminating posts, I will bookmark your site.Have an awsome day!

 37. Can I simply say what a reduction to find somebody who truly is aware of what theyre talking about on the internet. You undoubtedly know tips on how to carry a problem to light and make it important. More people have to read this and perceive this side of the story. I cant consider youre not more fashionable since you positively have the gift.

 38. Thank you for sharing with us, I believe this website genuinely stands out : D.

 39. Its wonderful as your other content : D, regards for putting up.

 40. An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 41. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. many thanks

 42. It’s perfect time to make a few plans for the future and it’s time to be happy. I’ve learn this publish and if I may just I desire to suggest you some attention-grabbing things or advice. Maybe you can write next articles referring to this article. I wish to learn even more things about it!

 43. you are really a good webmaster. The site loading speed is amazing. It seems that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterwork. you have done a excellent job on this topic!

 44. I’ve been surfing online more than 3 hours as of late, yet I by no means found any attention-grabbing article like yours. It?¦s beautiful worth sufficient for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content material as you did, the web can be a lot more useful than ever before.

 45. I got what you intend, thankyou for putting up.Woh I am happy to find this website through google. “It is a very hard undertaking to seek to please everybody.” by Publilius Syrus.

 46. Hello, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boringK I miss your super writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 47. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 48. Some genuinely interesting details you have written.Helped me a lot, just what I was looking for : D.

 49. Lovely just what I was searching for.Thanks to the author for taking his time on this one.

 50. I haven¦t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend :)

 51. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100 sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Cheers

 52. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 53. After study just a few of the weblog posts in your website now, and I actually like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and will likely be checking back soon. Pls try my website online as well and let me know what you think.

 54. fantastic post.Never knew this, appreciate it for letting me know.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top